Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Organizacja pracy szkoły

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

 

W roku szkolnym 20017/2018 w Liceum Ogólnokształcącym nr III będą działać następujące zespoły zadaniowe:

1.      zespół ds. analizy jakości pracy szkoły,

2.      zespół promujący szkołę,

3.      Komisja Statutowa

4.      zespół ds. edukacji kulturalnej,

5.      zespół wychowawczo-profilaktyczny

6.      zespół ds. dokształcania i dofinansowania nauczycieli,

7.      zespół ds. pomocy stypendialnej i materialnej dla uczniów,

8.      komisja ds. przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,

9.      komisja socjalna,

10.  Samokształceniowe Zespoły Przedmiotowe- humanistyczny, społeczny, językowy, matematyczno-fizyczny,  biologiczno-chemiczny, informatyczno-menadżerski, sportowo-obronny.

 

Zespół ds. analizy jakości pracy szkoły :

1.      Anetta Barańska - przewodnicząca

2.       Anna Kwapisz-Orłowska,

3.      Agnieszka Pocheć-Paluch

4.       Ewa Dorecka ( WDN)

Do celów i zadań zespołu należy dbanie o prowadzenie bieżącej analizy jakości pracy
w szkole poprzez Wewnątrzszkolny System Zapewnienia Jakości - jest to zespół zorganizowanych, powiązanych ze sobą i spójnych działań podejmowanych przez Dyrekcję, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły, a w szczególności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Na Wewnątrzszkolny System Zapewnienia Jakości LO nr III im. Władysława Broniewskiego składają się:

 

1. dokumenty:

·          Program Rozwoju Szkoły

·          plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

·          Statut Szkoły z załącznikami: Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczo-profilaktyczny

·          Szkolny Zestaw Programów Nauczania

·          informacje o pracy nauczycieli gromadzone przez Dyrekcję w celu dokonywania oceny ich pracy

 

2. działania:

·          dyrekcji wspomagające nauczycieli i inspirujące do podejmowania innowacji pedagogicznych,

·          centrum multibibliotecznego (program MOL),

·          zespołów zadaniowych funkcjonujących w szkole

·          pracowników administracji szkoły

·          polegające na doskonaleniu bazy szkoły.

 

Zespół promujący szkołę :

  1. dyrektor Robert Warda- przewodniczący
  2. wicedyrektor Ewa Dobrowolska
  3. Bożena Jagiełło-rzecznik prasowy szkoły
  4. Ewa Wyjadłowska- rzecznik prasowy

       przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

  1. Jolanta Sienniak-Romańska,
  2. Anna Kwapisz-Orłowska
  3. Marta Dytkowska –radio Bronek- Fm i telewizja Bronek-TV
  4. Dariusz Grochulski- szkolna strona internetowa
  5. opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mgr Ewelina Gablewska  i mgr Anna Nowak-Musiał
  6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego ( wybierany co rok)

 

Zadania zespołu to:

·          promocja szkoły w środowisku lokalnym,

·          systematyczne gromadzenie materiałów informacyjnych o szkole,

·          aktualizowanie strony internetowej szkoły,

·          współpracę z prasą i telewizją lokalną.

·          organizacja „Dni Otwartych” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ich rodziców,

·          opracowywanie raportu z realizacji wytyczonych zadań w danym roku szkolnym

 

Rzecznik prasowy

 Podstawą dobrych efektów pracy szkoły są właściwie zaplanowane działania (wizja szkoły) z jasno określonym celem ( misja, jaką ma spełniać szkoła), sprawną organizacją pracy całego zespołu oraz planowe, okresowe diagnozowanie realizacji planów i ocena efektów połączona w razie potrzeby z korektą zaplanowanych działań.

            Do obowiązków rzecznika należy przygotowywanie tekstów i  informacji prasowych, organizowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami w czasie ważnych wydarzeń i uroczystości szkolnych, czasem opracowywanie programów tych wydarzeń, jak np. Dni Otwarte, organizacja zadań zespołu do promocji szkoły.

 

Komisja Statutowa:

1.      Anna Kwapisz- Orłowska - przewodnicząca

2.      Dorota Kamińska

3.      Marzena Kusal

4.      Agnieszka Pocheć-Paluch

5.      Jolanta Sienniak-Romańska

6.      Szymon Pająk

7.      Anna Budzeń

 

Zadania zespołu to:

§  kontrolowanie zgodności Statutu Szkoły z aktualnym prawem oświatowym,

§  w miarę potrzeb wprowadzania aneksów do Statutu i przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej

 

Zespół ds. edukacji kulturalnej :

1.      Krystyna Kozieł - przewodnicząca

2.      Alicja Samot

3.      Ewa Dorecka

 

Zadania zespołu to:

§  upowszechnianie kultury i wiedzy o regionie,

§  organizowanie uczniom możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze                  ( warsztaty, prelekcje, wyjścia do kina, teatru, BWA, spotkania autorskie),

§  stymulowanie twórczości własnej młodzieży oraz działań typu-inne występy artystyczne, wieczorki poetyckie

 

Zespół wychowawczo-profilaktyczny :

1.      Anna Kwapisz-Orłowska -koordynator,

2.      Jolanta Sienniak-Romańska

3.      Justyna Górska

4.      przedstawiciele wychowawców klas z poszczególnych pionów:

§  kl. I- Paweł Barański

§  kl. II –Barbara Cecot

§  kl. III– Alicja Samot

 

Zadania zespołu to:

§  stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i  zdrowotnym

§  opracowanie, wdrożenie, kontrola przestrzegania i stała ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły

 

 

Zespół ds. dokształcania i dofinansowania nauczycieli :

1.      Robert Warda- przewodniczący

2.      Dorota Kamińska

3.      Barbara Cecot

4.      Agnieszka Pocheć-Paluch

5.      Małgorzata Mularska

 

Zadania zespołu to:

§  opracowanie regulaminu rozdziału środków przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia nauczycieli,

§  opiniowanie podań nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie,

§  sprawiedliwy rozdział pieniędzy na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i    dokształcające

              

Szkolna komisja do spraw pomocy materialnej dla ucznia :

1.      Ewa Dobrowolska - przewodnicząca

2.      Anna Kwapisz-Orłowska

3.      Monika Majchrzyk

4.      Agnieszka Pocheć-Paluch

5.      Jolanta Sienniak-Romańska

6.      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego - (wybierany co rok)

 

Zadania zespołu to:

§  przydzielanie stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe i sportowe,

§  rozpatrywanie wniosków o stypendia socjalne

 

 

Komisja do spraw przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli:

§  Jacek Jankowski- przewodniczący

§  Barbara Cecot

§  Katarzyna Chajska

§  Paweł Barański

 

                 Zadnia komisji to:

§  Przyznawanie zapomóg zgodnie z regulaminem zawartym w Uchwale
Nr XVIII/129/08 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 maja 2008 r.

 

Komisja socjalna:

§     Dorota Kamińska

§     Beata Bocheńska

§     Agnieszka Pocheć-Paluch

§     Barbara Cecot

§     Renata Graczak

 

Zadania komisji:

§  rozdysponowywanie środków z funduszu socjalnego zgodnie ze  szkolnym regulaminem tego funduszu

§  dokonywanie propozycji nowelizacji regulaminu w miarę potrzeb i prezentowanie go Radzie Pedagogicznej

 

Szkolna komisja Inwentaryzacyjna:

·          Paweł Barański- przewodniczący

·          M. Currie- z-ca przewodniczącego

·          Justyna Górska

·          Barbara Cecot

·          K.Chajska

 

Samokształceniowe Zespoły Przedmiotowe:

 

                                                 I.      Zespół humanistyczny:

·          Ewa Wyjadłowska (j. polski)- przewodnicząca

·          Ewa Dobrowolska ( j. polski)

·          Bożena Jagiełło- (j. polski)

·          Krystyna Kozieł ( j. polski)

·          Lucyna Książek (j. polski,  WOK )

·          Artur Tofil (filozofia)

 

                                              II.      Zespół społeczny:

·          Anna Budzeń (historia, historia i społeczeństwo)- przew.

·          Artur Tofil ( historia i społeczeństwo, WOS)

·          Szymon Pająk ( wos, geografia, historia i społeczeństwo, WOS)

·          Marzena Kusal (WOS, historia, historia i społeczeństwo)

·          Monika Majchrzak (historia i społeczeństwo)

 

                                           III.      Zespół językowy:

 

·         Alicja Samot (j. francuski) – przewodnicząca

·         Marta Dytkowska (j. angielski)

·         Anetta Barańska (j. angielski)

·         Agnieszka Pocheć-Paluch (j. angielski)

·         Anna Nowak-Musiał (j. angielski)

·         Małgorzata Currie (j. angielski)

·         Ewelina Gablewska (j. rosyjski)

·         Ewa Dorecka (j. niemiecki)

·         Paweł Barański (j. niemiecki)

 

                                           IV.      Zespół matematyczno-fizyczny

·          Justyna Górska  (matematyka) – przewodnicząca

·          Robert Warda ( matematyka)

·          Stanisław Piotrowski- (matematyka)

·          Małgorzata Mularska   (matematyka)

·          Jacek Jankowski (fizyka)

 

                                              V.      Zespół biologiczno-chemiczny

·         Jolanta Sienniak- Romańska (biologia)  -przewodnicząca

·         Barbara Cecot (chemia)

·         Dorota Kamińska (chemia)

·         Urszula Sokół (biologia)

·         Teresa Karbowniczek (biologia)

 

 

                                           VI.      Zespół informatyczno-menedżerski

·        Dariusz Grochulski ( informatyka)-  przewodniczący

·       Artur Tofil ( PP, ekonomia w praktyce)

 

                                        VII.      Zespół sportowo-obronny

·         Beata Bocheńska (wychowanie fizyczne) – przew.

·         Paweł Kochański (wychowanie fizyczne)

·         Małgorzata Turek (wychowanie fizyczne)

·         Dariusz Grochulski (edukacja dla bezpieczeństwa)

·         Artur Tofil (edukacja dla bezpieczeństwa)

 

 

Do zadań zespołów samokształceniowych należy:

1)      organizowanie zebrań w celu wymiany doświadczeń,

2)      samokształcenie,

3)      wspólna organizacja konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych,

4)      współpraca w realizacji zadań przedmiotowych, zwłaszcza związanych
z maturą czy olimpiadą przedmiotową na poziomie eliminacji szkolnych,

5)      inne zadania ustalane przez zespoły.