Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Organizacja pracy szkoły

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

 

W roku szkolnym 20016/2017 w Liceum Ogólnokształcącym nr III będą działać następujące zespoły zadaniowe:

1.      zespół ds. analizy jakości pracy szkoły,

2.      zespół promujący szkołę,

3.      Komisja Statutowa

4.      zespół ds. edukacji kulturalnej,

5.      zespół wychowawczy,

6.      zespół ds. dokształcania i dofinansowania nauczycieli,

7.      zespół ds. profilaktyki,

8.      zespół ds. pomocy stypendialnej i materialnej dla uczniów,

9.      komisja ds. przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,

10.  komisja socjalna,

11.  Samokształceniowe Zespoły Przedmiotowe- humanistyczny, społeczny, językowy, matematyczno-fizyczny,  biologiczno-chemiczny, informatyczno-menadżerski, sportowo-obronny.

 

 

 Zespół ds. analizy jakości pracy szkoły  tworzą:

1.      mgr Anetta Barańska - przewodnicząca

2.      mgr Anna Kwapisz-Orłowska,

3.      mgr Agnieszka Pocheć-Paluch

4.      mgr Ewa Dorecka ( WDN)

Do celów i zadań zespołu należy dbanie o prowadzenie bieżącej analizy jakości pracy
w szkole poprzez Wewnątrzszkolny System Zapewnienia Jakości - jest to zespół zorganizowanych, powiązanych ze sobą i spójnych działań podejmowanych przez Dyrekcję, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły, a w szczególności działań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

Na Wewnątrzszkolny System Zapewnienia Jakości LO nr III im. Władysława Broniewskiego składają się:

1. dokumenty:

·         Program Rozwoju Szkoły

·         plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

·         Statut Szkoły z załącznikami: Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Profilaktyki

·         Szkolny Zestaw Programów Nauczania

·         informacje o pracy nauczycieli gromadzone przez Dyrekcję w celu dokonywania oceny ich pracy

2. działania:

·         dyrekcji wspomagające nauczycieli i inspirujące do podejmowania innowacji pedagogicznych,

·         centrum multibibliotecznego (program MOL),

·         zespołów zadaniowych funkcjonujących w szkole

·         pracowników administracji szkoły

·         polegające na doskonaleniu bazy szkoły.

 

Na koniec roku szkolnego  Zespół ds. analizy jakości pracy szkoły sporządza raport na podstawie obserwacji, wywiadów i analizy dokumentów.  

Zespół promujący szkołę  tworzą:

  1. dyrektor mgr inż. Robert Warda- przewodniczący
  2. wicedyrektor mgr Ewa Dobrowolska
  3. mgr Bożena Jagiełło- rzecznik prasowy
  4. mgr Ewa Wyjadłowska- rzecznik prasowy

       przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

  1. mgr Jolanta Sienniak-Romańska,
  2. mgr Anna Kwapisz-Orłowska
  3. mgr Marta Dytkowska –radio Bronek- Fm i telewizja Bronek-TV
  4. mgr Dariusz Grochulski- szkolna strona internetowa
  5. opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mgr Ewelina Gablewska-Wróbel i mgr Anna Nowak-Musiał
  6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego ( wybierany co rok)

 

Zadania zespołu to:

·         promocja szkoły w środowisku lokalnym,

·         systematyczne gromadzenie materiałów informacyjnych o szkole,

·         aktualizowanie strony internetowej szkoły,

·         współpracę z prasą i telewizją lokalną.

·         organizacja „Dni Otwartych” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ich rodziców,

·         opracowywanie raportu z realizacji wytyczonych zadań w danym roku szkolnym

 

Rzecznik prasowy

           

 Podstawą dobrych efektów pracy szkoły są właściwie zaplanowane działania (wizja szkoły) z jasno określonym celem ( misja, jaką ma spełniać szkoła), sprawną organizacją pracy całego zespołu oraz planowe, okresowe diagnozowanie realizacji planów i ocena efektów połączona w razie potrzeby z korektą zaplanowanych działań.

            Do obowiązków rzecznika należy przygotowywanie tekstów i  informacji prasowych, organizowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami w czasie ważnych wydarzeń i uroczystości szkolnych, czasem opracowywanie programów tych wydarzeń, jak np. Dni Otwarte, organizacja zadań zespołu do promocji szkoły.

 

Komisja Statutowa:

1.      mgr Anna Kwapisz- Orłowska - przewodnicząca

2.      mgr Dorota Kamińska

3.      mgr Marzena Kusal

4.      mgr Agnieszka Pocheć-Paluch

5.      mgr Jolanta Sienniak-Romańska

6.      mgr Szymon Pająk

7.      mgr Anna Budzeń

 

Zadania zespołu to:

§         kontrolowanie zgodności Statutu Szkoły z aktualnym prawem oświatowym,

§         w miarę potrzeb wprowadzania aneksów do Statutu i przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej

 

Zespół ds. edukacji kulturalnej tworzą:

 

1.      mgr Krystyna Kozieł - przewodnicząca

2.      mgr Alicja Samot

3.      mgr Ewa Dorecka

 

Zadania zespołu to:

§         upowszechnianie kultury i wiedzy o regionie,

§         organizowanie uczniom możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze (warsztaty, prelekcje, wyjścia do kina, teatru, BWA, spotkania autorskie),

§         stymulowanie twórczości własnej młodzieży oraz działań typu-inne występy artystyczne, wieczorki poetyckie

Zespół wychowawczy tworzą: 

1.      mgr Anna Kwapisz-Orłowska -koordynator,

2.      przedstawiciele wychowawców klas z poszczególnych pionów:

§        kl. I- mgr Magdalena Brociek

§         kl. II – mgr Alicja Samot

§         kl. III– mgr Krystyna Kozieł

 

Zadania zespołu to:

§         stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i  zdrowotnym

§         opracowanie,

§         wdrożenie,

§         kontrola przestrzeganiem Programu Wychowawczego Szkoły

Zespół ds. dokształcania i dofinansowania nauczycieli tworzą:

1.      mgr inż. Robert Warda- przewodniczący

2.      mgr Dorota Kamińska

3.      mgr Barbara Cecot

4.      mgr Agnieszka Pocheć-Paluch

5.      mgr Małgorzata Mularska

 

Zadania zespołu to:

§         opracowanie regulaminu rozdziału środków przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia nauczycieli,

§         opiniowanie podań nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie,

§         sprawiedliwy rozdział pieniędzy na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i    dokształcające

Zespół ds. profilaktyki tworzą:

1.      mgr Anna Kwapisz-Orłowska –koordynator,

2.      mgr Katarzyna Chajska,

3.      mgr Małgorzata Currie

4.      mgr  Stanisław Piotrowski

5.      mgr Jolanta Sienniak –Romańska,

6.      mgr Alicja Samot.

7.      mgr Justyna Górska

 

Zadania zespołu  to:

§         opracowanie,

§         wdrożenie,

§         stała ewaluacja

§          kontrola przestrzegania   Szkolnego Programu Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży

Szkolna komisja do spraw pomocy materialnej dla ucznia :

1.      mgr Ewa Dobrowolska - przewodnicząca

2.      mgr Anna Kwapisz-Orłowska

3.      mgr Monika Majchrzyk

4.      mgr Agnieszka Pocheć-Paluch

5.      mgr Jolanta Sienniak-Romańska

6.      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego - (wybierany co rok)

 

Zadania zespołu to:

§         przydzielanie stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe i sportowe,

§         rozpatrywanie wniosków o stypendia socjalne

Komisja do spraw przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli:

 

§         mgr Jacek Jankowski- przewodniczący

§         mgr Barbara Cecot

§         mgr Katarzyna Chajska

§         mgr Paweł Barański

 

                 Zadnia komisji to:

§         Przyznawanie zapomóg zgodnie z regulaminem zawartym w Uchwale
Nr XVIII/129/08 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 maja 2008 r.

 

Komisja socjalna:

§                   mgr Dorota Kamińska

§                   mgr Beata Bocheńska

§                   mgr Agnieszka Pocheć-Paluch

§                   mgr Barbara Cecot

§                   mgr Romuald Mrugała

§                   Renata Graczak

 

Zadania komisji:

§         rozdysponowywanie środków z funduszu socjalnego zgodnie ze  szkolnym regulaminem tego funduszu

§         dokonywanie propozycji nowelizacji regulaminu w miarę potrzeb i prezentowanie go Radzie Pedagogicznej

 

Szkolna komisja Inwentaryzacyjna:

·          mgr Paweł Barański- przewodniczący

·          mgr M. Currie- z-ca przewodniczącego

·          mgr Justyna Górska

·          mgr Barbara Cecot

 

Samokształceniowe Zespoły Przedmiotowe:

 

                                                  I.      Zespół humanistyczny:

·         mgr Ewa Wyjadłowska (j. polski)- przewodnicząca

·         mgr Ewa Dobrowolska ( j. polski)

·         mgr Bożena Jagiełło ( j. polski)

·         mgr Krystyna Kozieł ( j. polski)

·         mgr Lucyna Książek (j. polski,  WOK )

·         mgr Artur Tofil (filozofia)

 

                                               II.      Zespół społeczny:

·         mgr Anna Budzeń (historia, historia i społeczeństwo)- przew.

·         mgr Artur Tofil ( historia i społeczeństwo)

·         mgr Szymon Pająk ( wos, geografia, historia i społeczeństwo )

·         mgr Marzena Kusal (WOS, historia, historia i społeczeństwo)

·         mgr Monika Majchrzak (historia i społeczeństwo)

 

                                             III.      Zespół językowy:

 

·        mgr Alicja Samot (j. francuski) – przewodnicząca

·        mgr Marta Dytkowska (j. angielski)

·        mgr Anetta Barańska (j. angielski)

·        mgr Agnieszka Pocheć-Paluch (j. angielski)

·        mgr Anna Nowak-Musiał (j. angielski)

·        mgr Małgorzata Currie (j. angielski)

·        mgr Ewelina Gablewska (j. rosyjski)

·        mgr Ewa Dorecka (j. niemiecki)

·        mgr Paweł Barański (j. niemiecki)


                                            IV.      Zespół matematyczno-fizyczny

 

·         mgr Stanisław Piotrowski– przewodniczący

·         mgr inż. Robert Warda ( matematyka)

·         mgr Małgorzata Mularska  (matematyka)

·         mgr Justyna Górska (matematyka)

·         mgr Jacek Jankowski (fizyka)

 

                                               V.      Zespół biologiczno-chemiczny

·        mgr Magdalena Brociek (biologia i chemia)-przewodnicząca

·        mgr  Barbara Cecot (chemia)

·        mgr Dorota Kamińska (chemia)

·        mgr Jolanta Sienniak- Romańska (biologia)

·        mgr Urszula Sokół (biologia)

 

 

 

                                            VI.      Zespół informatyczno-menedżerski

·       mgr Dariusz Grochulski ( informatyka)-  przewodniczący

·      mgr Artur Tofil ( PP, ekonomia w praktyce)

 

 

                                          VII.      Zespół sportowo-obronny

·        mgr Beata Bocheńska (wychowanie fizyczne) – przew.

·        mgr Paweł Kochański (wychowanie fizyczne)

·        mgr Malgorzata Turek (wychowanie fizyczne)

·        mgr Dariusz Grochulski (edukacja dla bezpieczeństwa)

·        mgr Artur Tofil (edukacja dla bezpieczeństwa)

 

Do zadań zespołów samokształceniowych należy:

1)      organizowanie zebrań w celu wymiany doświadczeń,

2)      samokształcenie,

3)      wspólna organizacja konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych,

4)      współpraca w realizacji zadań przedmiotowych, zwłaszcza związanych
z maturą czy olimpiadą przedmiotową na poziomie eliminacji szkolnych,

5)      inne zadania ustalane przez zespoły.