Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rekrutacja

 Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018

 

1. Wymagane dokumenty:
Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają niżej wymienione dokumenty w sekretariacie szkoły:

 • kwestionariusz - wydrukowany po wypełnieniu na stronie https://swietokrzyskie.edu.com.pl
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 2 zdjęcia ( dostarczyć po przyjęciu do szkoły)
 • kartę zdrowia ( dostarczyć po przyjęciu do szkoły)

2. Terminarz:

 • Termin składania kwestionariuszy: od 15.05.2017 do 21.06.2017 r. do godz. 14.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (lub kopii tych dokumentów): 23 - 27.06.2017 r. do godz. 14.00. Złożenie w tym terminie oryginałów nie gwarantuje przyjęcia do wybranego oddziału i nie zwalnia kandydata od potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.
 • Termin  ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły: 03.07.2017 r. do godz. 12.00
 • Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej: do 11.07.2017 r. do godz. 14.00. W przypadku złożenia oryginałów dokumentów w terminie wcześniejszym konieczne jest stawienie się w terminie do 11.07.2017r. do godz. 14.00 w szkole celem złożenia potwierdzenia woli podjęcia nauki. Brak złożenia potwierdzenia będzie równoznaczny z rezygnacją i skreśleniem ucznia z listy przyjętych do szkoły.
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 12.07.2017 r. do godz. 12.00
 • Kandydaci, którzy nie dostali  się do wybranej szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie w szkołach, w których są wolne miejsca, dostarczając oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego w rekrutacji uzupełniającej.

3. Kryteria rekrutacji:

 • Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
 • Absolwenci gimnazjów, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim ( określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty), przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.
 • Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100. Liczba punktów powstaje w wyniku dodania liczby procent w każdym z zakresów pomnożonych przez wskaźnik 0,2.
 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 72 punkty.
 • Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów: j. polskiego, matematyki, j. obcego oraz jednego wybranego z podanych w poniższej tabeli, zawsze z tego, z którego uczeń ma najwyższą ocenę.

klasa   

przedmioty rozszerzone   

punktowany przedmiot dodatkowy

I A

j. polski
historia
WOS/II j. obcy*
      

historia/WOS

I B

j. angielski
II język obcy*/WOS/j. polski
geografia/biologia

biologia/geografia/WOS

I C

 matematyka
fizyka/chemia

fizyka/chemia

I D

biologia
chemia

biologia/chemia


*język obcy do wyboru: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski będzie nauczany w zakresie rozszerzonym pod warunkiem, że jego wybór zadeklaruje co najmniej 12 uczniów, w przeciwnym razie uczeń będzie miał rozszerzony WOS (1a) i WOS/j. polski ( 1b - ten, który wybierze więcej osób), a wybranego przez siebie II języka obcego będzie się   uczył w zakresie podstawowym.


4. Punkty są obliczane według następujących zasad:

 • celujący                            18 pkt.
 • bardzo dobry                    17 pkt.
 • dobry                                14 pkt.
 • dostateczny                        8 pkt.
 • dopuszczający                    2 pkt.

 

5. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji ( maksymalnie 28 punktów):

 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem:                                         7 pkt.
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień tytułu:
  • finalisty  konkursu przedmiotowego                                                       10 pkt
  • laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                      7 pkt.
  • finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                      5 pkt.
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących  konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:      
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego               10 pkt.
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                                                                                      7 pkt.
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                                                                                      5 pkt.
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego                                                  7 pkt.
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego               5 pkt.
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                          3 pkt.
 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:
  • na szczeblu powiatowym                                                                             1 pkt.
  • na szczeblu wojewódzkim                                                                           2 pkt.
  • na szczeblu krajowym                                                                                  3 pkt.
  • na szczeblu międzynarodowym                                                                   4 pkt.

 6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na  rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

8. W przypadku osób  zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r., oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 

9. Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy przyjętych według liczby uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej


10. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy LO Nr   III w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

 

 

Oferta edukacyjna

Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Wł. Broniewskiego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

na rok szkolny 2017/2018

Klasa Planujemy rozszerzyć od II klasy Informacje o klasie
I A

1.j.polski

2.historia

3. WOS/II j.obcy*

przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • j.polski
 • matematyka
 • j.obcy**

oraz 1 przedmiot wybrany z:

 • historia / WOS ten, z którego uczeń miał lepszą ocenę
Klasa przygotowuje do konkursów i olimpiad, o czym świadczą  liczne sukcesy oraz  jedna z najwyższych w województwie  zdawalność matury z j. polskiego.
Nowością klasy 1a jest podpisany z UMCS w Lublinie(wydziały - filologii polskiej i prawa) patronat naukowy nad profilem oraz z wydziałami germanistyki, romanistyki, anglistyki i rusycystyki na patronat nad grupami językowymi.  Uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach kadry naukowej UMCS w szkole i podczas  wyjazdów edukacyjnych oraz korzystać z poradnictwa zawodowego na uczelni.  
Ciekawym atutem klasy będzie  kino studyjne -poznawanie w ramach j. polskiego klasyki kina polskiego i światowego.
Oprócz rozszerzonych przedmiotów  będzie tu 2 godziny filozofii w kl. II i po 1 godzinie  matematyki dla niematematyków w kl. II i III, co pozwoli rozwinąć humanistyczne pasje i lepiej zdać maturę z trudnej dla humanistów matematyki.
I B

1.j.angielski

2.II j.obcy*/WOS/j.polski

3. geografia/biologia

przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • j.polski
 • matematyka
 • j.obcy**

oraz 1 przedmiot wybrany z:

 • biologia/geografia / WOS ten, z którego uczeń miał lepszą ocenę

Klasa dla pasjonatów języków obcych - daje do wyboru  jedną z dwóch ścieżek  dydaktycznych: lingwistyczno-psychologiczną (z biologią) i lingwistyczno-turystyczną (z geografią). Uczniowie będą też  mieli po 1 godzinie „matematyki dla niematematyków”  i po 1 godzinie „j. polskiego w kontekstach” w kl. II i III, by lepiej zdać egzaminy maturalne. Jeśli wybierzecie j. polski, to zamiast „j. polskiego w kontekstach” rozwiniemy językoznawstwo  w korelacji z językami obcymi. W ramach lekcji można też przygotować się do egzaminów międzynarodowych, by zdobyć certyfikaty z nauczanych języków obcych lub wziąć udział w olimpiadach i konkursach. Nowością będzie podpisany z UMCS patronat naukowy nad profilem (Wydział anglistyki) oraz z wydziałami: germanistyki, romanistyki i rusycystyki na patronat nad grupami językowymi, a także nauczanie eksperymentalne- dwujęzyczne matematyki po angielsku (dla chętnych).

 

I C

1.matematyka

2.fizyka/chemia

przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • j.polski
 • matematyka
 • j.obcy**

oraz 1 przedmiot wybrany z:

 • fizyka/chemia ten, z którego uczeń miał lepszą ocenę

Klasa dla młodzieży utalentowanej z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
Rozszerzenia są  znacznie większe niż wymagane  minimum , a dodatkowe godziny-po 1 w kl. II i III  z „j.angielskiego w technice”  i  „j. polskiego w kontekstach”  podniosą wyniki  maturalne. Nowatorstwem 1c jest  patronat naukowy  Politechniki  Świętokrzyskiej oraz patronat wydziałów: germanistyki, romanistyki, anglistyki i rusycystyki UMCS nad grupami językowymi.  Celem tej opieki naukowej jest poszerzenie zainteresowań i  wiedzy uczniów w zakresie rozszerzonych dyscyplin.  Współpraca polegać będzie  na  uczestnictwie uczniów w niektórych zajęciach na wyższej uczelni  oraz w wykładach prowadzonych przez wykładowców Politechniki i UMCS w LO nr III. Podniesie to wyniki nauczania i pomoże uczniom podjąć świadome decyzje wyboru dalszej drogi kształcenia.Uczniowie 1c zdobywają wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach oraz zdobywają indeksy uczelni technicznych i ekonomicznych. 

 

I D

1.biologia

2.chemia

przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • j.polski
 • matematyka
 • j.obcy**

oraz 1 przedmiot wybrany z:

 • biologia/chemia ten, z którego uczeń miał lepszą ocenę

 Klasa dla zainteresowanych  światem, pragnących  go odkryć, zrozumieć i chronić. Rozszerzenia są znacznie większe niż wymagane  minimum, a dodatkowe godziny- po 1 w kl. II i III z „j. angielskiego w medycynie”, „j. polskiego w kontekstach” oraz „matematyki dla niematematyków” podwyższają wyniki maturalne. Nowatorstwem 1d  będzie współpraca naukowa z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach projektu oraz patronat wydziałów: germanistyki, romanistyki, anglistyki i rusycystyki UMCS nad grupami językowymi. Pozwoli to poszerzyć zainteresowania i  wiedzę uczniów, uczestniczących w niektórych zajęciach na UJ  oraz  w  LO nr III przygotowanych  pod  kierunkiem  wykładowców  uczelni. Różne formy nauki, bogata oferta zajęć dodatkowych, najnowocześniejsza w mieście pracownia chemiczna i bardzo dobrze wyposażona - biologiczna sprawiają, że uczniowie 1d sięgają po laury olimpiad, konkursów i świetnie zdają maturę, co gwarantuje otrzymanie indeksów uniwersytetów medycznych, przyrodniczych, chemicznych, AWF.

 

*język obcy do wyboru: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski będzie nauczany w zakresie rozszerzonym pod warunkiem, że jego wybór zadeklaruje co najmniej 12 uczniów, w przeciwnym razie uczeń będzie miał rozszerzony WOS (1a) i WOS/j. polski (1b-ten, który wybierze więcej osób) , a wybranego przez siebie II języka obcego będzie się uczył w zakresie podstawowym.

**punktowany jest język obcy obowiązkowy, z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę.