Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rekrutacja

 Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

 

1. Wymagane dokumenty:

Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają niżej wymienione dokumenty w sekretariacie szkoły:

 • kwestionariusz - wydrukowany po wypełnieniu na stronie https://swietokrzyskie.edu.com.pl
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 2 zdjęcia ( dostarczyć po przyjęciu do szkoły)
 • kartę zdrowia ( dostarczyć po przyjęciu do szkoły)

2. Terminarz:

 • Termin składania kwestionariuszy: od 14.05.2018 do 20.06.2018 r. do godz. 14.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (lub kopii tych dokumentów): 22 - 26.06.2018 r. do godz. 14.00. Złożenie w tym terminie oryginałów nie gwarantuje przyjęcia do wybranego oddziału i nie zwalnia kandydata od potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.
 • Termin  ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły: 10.07.2018 r. do godz. 14.00
 • Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej: do 13.07.2018 r. do godz. 14.00. W przypadku złożenia oryginałów dokumentów w terminie wcześniejszym konieczne jest stawienie się w terminie do 13.07.2018 r. do godz. 14.00 w szkole celem złożenia potwierdzenia woli podjęcia nauki. Brak złożenia potwierdzenia będzie równoznaczny z rezygnacją i skreśleniem ucznia z listy przyjętych do szkoły.
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 18.07.2018 r. do godz. 12.00
 • Kandydaci, którzy nie dostali  się do wybranej szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie w szkołach, w których są wolne miejsca, dostarczając oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego w rekrutacji uzupełniającej.


3. Kryteria rekrutacji:

 • Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
 • Absolwenci gimnazjów, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim ( określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty), przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.
 • Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100. Liczba punktów powstaje w wyniku dodania liczby procent w każdym z zakresów pomnożonych przez wskaźnik 0,2.
 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 72 punkty.
 • Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów: j. polskiego, matematyki, j. obcego oraz jednego wybranego z podanych w poniższej tabeli, zawsze z tego, z którego uczeń ma najwyższą ocenę.

klasa   

przedmioty rozszerzone   

punktowany przedmiot dodatkowy

I A

j. polski
historia
WOS/II j. obcy*
      

historia/WOS

I B

j. angielski
II język obcy*/WOS/j. polski
geografia/biologia

biologia/geografia/WOS

I C

 matematyka
fizyka/chemia

fizyka/chemia

I D

biologia
chemia

biologia/chemia


*język obcy do wyboru: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski będzie nauczany w zakresie rozszerzonym pod warunkiem, że jego wybór zadeklaruje co najmniej 12 uczniów, w przeciwnym razie uczeń będzie miał rozszerzony WOS (1a) i WOS/j. polski ( 1b - ten, który wybierze więcej osób), a wybranego przez siebie II języka obcego będzie się   uczył w zakresie podstawowym.


4. Punkty są obliczane według następujących zasad:

 • celujący                            18 pkt.
 • bardzo dobry                    17 pkt.
 • dobry                                14 pkt.
 • dostateczny                        8 pkt.
 • dopuszczający                    2 pkt.

 

5. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji ( maksymalnie 28 punktów):

 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem:                                           7 pkt.
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień tytułu:
  • finalisty  konkursu przedmiotowego                                                       10 pkt
  • laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                        7 pkt.
  • finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                         5 pkt.
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących  konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:      
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego               10 pkt.
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                                                                                      7 pkt.
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                                                                                      5 pkt.
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego                                                  7 pkt.
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego               5 pkt.
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                          3 pkt.
 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:
  • na szczeblu powiatowym                                                                             1 pkt.
  • na szczeblu wojewódzkim                                                                           2 pkt.
  • na szczeblu krajowym                                                                                  3 pkt.
  • na szczeblu międzynarodowym                                                                   4 pkt.

 6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na  rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

8. W przypadku osób  zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r., oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 

9. Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy przyjętych według liczby uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

 


10. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy LO Nr   III w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

 

 

Oferta edukacyjna

Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Wł. Broniewskiego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 Klasa Ia

(humanistyczna) Pod patronatem naukowym UMCS w Lublinie

 

Przedmioty rozszerzone:

1.    język polski,

2.    historia,

3.  wiedza o społeczeństwie  lub II język obcy (*język obcy do wyboru: j. rosyjski,
j. niemiecki, j. francuski będzie nauczany w zakresie rozszerzonym pod warunkiem, że jego wybór zadeklaruje co najmniej 12 uczniów, w przeciwnym razie uczeń będzie miał rozszerzony WOS

Jest to klasa dla tych którzy:

*są humanistami w szerokim rozumieniu tego słowa i myślą o przyszłości  w zawodzie prawnika, dziennikarza, polonisty, historyka, socjologa, psychologa, politologa…

*piszą własne teksty, widzą się na scenie szkolnego teatru „Mefistofeles” lub w audycjach szkolnego radia i telewizji Bronek-TV.

       Klasa daje możliwość rozwoju uczniom uzdolnionym literacko i artystycznie, kształci  humanistów o szerokich zainteresowaniach. Pozwala aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach życia kulturalnego. Przygotowuje także do konkursów i olimpiad przedmiotowych, czego najlepszym potwierdzeniem są liczne  sukcesy uczniów oraz jedna z najwyższych w województwie zdawalność matury z języka polskiego.

Klasa humanistyczna objęta jest patronatem naukowym UMCS w Lublinie  (Wydziały Polonistyki, Prawa i Historii) oraz patronatem nad grupami językowymi Wydziałów Anglistyki, Germanistyki, Romanistyki i Rusycystyki, co znacznie podnosi  poziom nauczania. W ramach współpracy uczniowie  mają możliwość  uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez kadrę naukową UMCS w szkole i podczas wyjazdów edukacyjnych oraz korzystania z poradnictwa zawodowego na uczelni.

       Ciekawym atutem klasy będzie też kino studyjne, dzięki któremu  uczniowie będą poznawać klasykę kina polskiego i światowego oraz analizować te dzieła w ramach zajęć z filmoznawstwa na lekcjach języka polskiego.

Wysokie wyniki w nauce gwarantuje również dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni przedmiotowych (multimedia). Oprócz rozszerzeń 3 przedmiotów uczniowie będą mieli 2 godziny filozofii w kl. II, po 1 godzinie matematyki dla niematematyków w kl. II i III, co pozwoli im zarówno  rozwinąć swe pasje humanistyczne, jaki lepiej przygotować się do obowiązkowego egzaminu maturalnego z trudnej dla humanistów matematyki.

 Jeżeli jesteś prawdziwym humanistą  - ZAPRASZAMY DO „BRONKA”

 

 

 Klasa Ib

(lingwistyczna) Pod patronatem naukowym UMCS w Lublinie  i z nauczaniem dwujęzycznym (dla chętnych)  matematyki  w j. angielskim

Przedmioty rozszerzone:

1. j. angielski,

2.  II j. obcy* lub WOS/j. polski, (*język obcy do wyboru: j. rosyjski, j. niemiecki,
j. francuski będzie nauczany w zakresie rozszerzonym pod warunkiem, że jego wybór zadeklaruje co najmniej 12 uczniów. W przeciwnym razie uczeń będzie miał rozszerzony WOS lub j. polski (w zależności od tego, który przedmiot wybierze większa liczba uczniów).

 3. geografia lub biologia.  (w zależności od tego, który przedmiot wybierze więcej uczniów).

          Klasa przeznaczona jest dla kandydatów zainteresowanych nauką j. obcych i daje do wyboru uczniowi jedną ze ścieżek dydaktycznych: lingwistyczno-psychologiczną (z biologią) i lingwistyczno- turystyczną (z geografią). Oprócz rozszerzeń  uczniowie będą mieli po 1 godzinie „matematyki dla niematematyków”  po 1 godzinie „j. polskiego w kontekstach” w kl. II i III , co pozwoli im lepiej przygotować się do obowiązkowych egzaminów maturalnych. Jeżeli drugim rozszerzonym przedmiotem wybranym przez uczniów będzie j. polski, to zrezygnujemy z „j. polskiego w kontekstach” rozwijając  w ramach  j. polskiego językoznawstwo  w korelacji z językami obcymi.

         Klasa oferuje  intensywną naukę języków z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy multimedialnych. W ramach lekcji uczniowie będą mogli przygotować się do egzaminów międzynarodowych, zdobyć certyfikaty z języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz do udziału w olimpiadach
i konkursach.  Nowością klasy 1b jest eksperymentalne wprowadzenie nauczania dwujęzycznego matematyki. Chętni uczniowie będą mogli uczyć się matematyki na kółku w j. angielskim. Patronat UMCS - Wydziału Anglistyki nad klasą oraz Wydziałów Germanistyki, Romanistyki i Rusycystyki nad grupami językowymi umożliwi udział w zajęciach zarówno na uczelni, jak i w szkole organizowanych przez kadrę naukową  UMCS .Uczniowie będą też mogli rozwijać swoje pasje artystyczne w Bronek-TV,  radio Bronek-FM, kole literackim, a dzięki wycieczkom zagranicznym, wymianom i projektom międzynarodowym pogłębią znajomość języka, co pozwoli im podjąć studia zarówno w kraju
jak i za granicą.

 

Chcesz zdobyć wykształcenie i  poznawać świat-  ZAPRASZAMY DO „BRONKA”

 

 

Klasa Ic

( politechniczna) pod patronatem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Przedmioty rozszerzone:

1. matematyka,

2. fizyka lub chemia ( do wyboru przez ucznia).

        Jest to klasa dla młodzieży utalentowanej z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, twórczej, wyrażającej pragnienie pogłębienia wiedzy
i osobistego rozwoju, a rozszerzenia wybranych przedmiotów są w tej klasie znacznie większe niż wymagane  minimum, co gwarantuje liczne sukcesy naukowe. Klasa 1c jest objęta patronatem naukowym  przez Politechnikę Świętokrzyską w zakresie przedmiotów ścisłych oraz patronatem UMCS nad grupami językowymi.  Celem tej opieki naukowej jest poszerzenie zainteresowań
i pogłębienie wiedzy uczniów w zakresie rozszerzonych dyscyplin oraz języków obcych. Współpraca między uczelniami a LO nr III polegać będzie  na  umożliwieniu młodzieży naszej szkoły udziału w niektórych zajęciach na wyższych uczelniach oraz w wykładach prowadzonych gościnnie przez wykładowców Politechniki i UMCS w  LO nr III. Takie działania na pewno podniosą wyniki nauczania i pomogą uczniom podjąć świadome decyzje wyboru dalszej drogi kształcenia.

     Uczniowie tej klasy mogą również uczestniczyć w wielu zajęciach pozalekcyjnych i rozwijać swoje zainteresowania w doskonale wyposażonych pracowniach: fizycznej, chemicznej, informatycznej i matematycznej. Dla uczniów zainteresowanych proponujemy kółka w pracowni informatycznej:           z matematyki-z wykorzystaniem programów komputerowych,  z fizyki- z elementami programowania w zastosowaniu do robotyki oraz zajęcia z „matematyki po angielsku”. Uczniowie klasy politechnicznej zdobywają wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach z matematyki, fizyki i chemii, a także  przedmiotów  technicznych.  Program klasy I c pomoże odnaleźć się w świecie „królowej nauk”, umożliwi ubieganie się o indeksy uczelni technicznych, ekonomicznych i menedżerskich.

Jeśli uważasz się za tzw. „umysł ścisły”, kochasz matematykę, fascynujesz się chemią lub fizyką, ta klasa jest dla Ciebie!-     ZAPRASZAMY DO „BRONKA”

 

 

Klasa Id

 

(biologiczno-chemiczna) Współpracująca z Uniwersytetem Jagiellońskim

Przedmioty rozszerzone:

1.biologia,         

2.chemia.

Zapraszamy uczniów zainteresowanych otaczającym  światem, pragnących odkryć i zrozumieć prawa nim rządzące, poznać świat zwierząt i roślin i nauczyć go chronić.

        Rozszerzenia wybranych przedmiotów są znacznie większe niż wymagane  minimum, co daje ogromny potencjał podczas egzaminów. Dodatkowe godziny- po 1 w kl. II i III z „j. angielskiego w medycynie”, „j. polskiego w kontekstach” oraz „matematyki dla niematematyków”  pozwolą, mimo braku rozszerzeń z tych przedmiotów,  lepiej zdać  z nich egzaminy maturalne  i rozwinąć swoje umiejętności językowe  w zakresie słownictwa medycznego.

     Od wielu lat szkoła współpracuje z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej co roku uczestniczą
w spotkaniach z naukowcami UJ, mają możliwość poznania ich pracy podczas zwiedzania laboratoriów.  Nauczyciele naszej szkoły prowadzą zajęcia przygotowane pod kierunkiem  wykładowców tej uczelni. Dodatkowo patronat nad grupami językowymi w tej klasie objęły wydziały germanistyki, romanistyki, anglistyki i rusycystyki UMCS w Lublinie, co pomaga w  nauce języków obcych.

        Stosowanie  różnorodnych form nauczania i bogata oferta zajęć dodatkowych umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy. Ponadto uczniowie klasy 1d mają do dyspozycji bardzo nowoczesną pracownię chemiczną i bardzo dobrze wyposażoną pracownię biologiczną.  Pracownie umożliwiają uczniom samodzielne wykonywanie doświadczeń w czasie lekcji. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie prowadzą własne badania przygotowując prace badawcze np.: na Olimpiadę Innowacji Technicznych lub Olimpiadę Biologiczną. Absolwenci tej klasy  wielokrotnie sięgali po laury olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz zawsze byli świetnie przygotowani do egzaminów maturalnych, co gwarantuje otrzymanie indeksów uniwersytetów medycznych, wydziałów przyrodniczych, chemicznych, uniwersytetów rolniczych a także AWF-u.  Obecnie kontakt z UJ  stanowi dodatkową pomoc w wyborze dalszej ścieżki kształcenia i ułatwia pierwsze kroki na uczelni. 

Chcesz być lekarzem, weterynarzem, chemikiem lub biologiem, a może marzysz o AWF, bądź chcesz chronić środowisko-    ZAPRASZAMY DO „BRONKA