Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Kalendarz Roku

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 2021/2022-  DO  FERII  ZIMOWYCH

 

 

lp

wydarzenie

termin

uwagi

1.         

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1.09.2021r.     środa

9.15- klasy I-  na hali sportowej, 11.00-klasy II i III w salach w wychowawcami

2.         

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

15.09.2021 r.

Godz. 16.30     środa

 

3.         

Pierwsze spotkanie z rodzicami i wybory trójek klasowych

1a    8.09.2021 godz.17.00

1b                 środa

1d

Sala 12

Sala 36-37

26

2a    9.09.2021 godz.17.00

2b                    czwartek

2c

2d

Sala 12

Sala 36-37

18

26

2e  13.09.2021 godz.17.00

3e           poniedziałek

3f

3h

Sala 12

22

36-37

18

3a  15.09.2021 godz.16.30

3b           środa

3d

Sala 12

17

26

4.         

Spotkanie trójek klasowych- zatwierdzenie planu pracy szkoły

15.09.2021 godz. 17.30

środa

Sala 36-37 z rozsuniętą ścianą w celu zapewnienia dystansu społecznego

5.         

Próbna matura dla klas trzecich

październik/listopad 2021r.

 

6.         

Drugie spotkanie z rodzicami

 

 

9.11.2021 r.  godz.17.00

wtorek

Ze względu na pandemię SARS-COV2 możliwe zmiany terminu i organizacji na spotkania zdalne lub w małych grupach podobnie jak we wrześniu (tj.8,9,15,16. XI)

7.         

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2021r.

 

 

8.         

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych i oce z zachowania

do 10.12.2021 r.   piątek

 

9.         

Trzecie spotkanie z rodzicami

14.12.2021 r.

godz. 17:00    wtorek 

Ze względu na pandemię SARS-COV2 możliwe zmiany terminu i organizacji na spotkanie zdalne lub w małych grupach podobnie jak we wrześniu (tj. 13,14,15.16. XII)

10.      

Wystawienie ocen śródrocznych i ocen z zachowania

do 10.01.2022 r.

poniedziałek

 

11.      

Posiedzenie klasyfikacyjne  RP

11.01.2022 r. 

godz. 16:00    wtorek

 

12.      

Posiedzenie plenarne RP

13.01.2022 r., godz.16.00  

czwartek

13.      

Ferie zimowe

17.01.2022r- 30.01.2022r.

 

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 2021/2022 PO FERIACH ZIMOWYCH

 

 

 

 

lp

wydarzenie

Termin

uwagi

 

 

1.         

Próbna matura dla klas trzecich

Marzec 2022r.

 

 

 

2.         

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04.2022r.-19.04.2022r.

 

 

 

3.         

Poinformowanie przez nauczycieli uczniów klas III po gimnazjum o przewidywanych ocenach końcowych i ocenach z zachowania

do 24.03.2022 r. 

czwartek

 

 

 

4.         

Czwarte spotkanie z rodzicami uczniów klas I i II, III

24.03.2022 r.

czwartek godz. 17.00

Ze względu na pandemię SARS-COV2 możliwe zmiany

terminu i organizacji na spotkanie zdalne lub w mniejszych grupach podobnie jak we wrześniu 2021 (tj.24,28,29,30.III)

 

 

5.         

Poinformowanie przez nauczycieli uczniów klas III po gimnazjum o ostatecznych ocenach końcowych  i ocenach z zachowania

do 25.04.2022 r.

poniedziałek

 

 

 

6.         

Posiedzenie klasyfikacyjne  RP dla uczniów klas III po gimnazjum

26.04.2022 r.

 godz. 16.00-   wtorek

 

 

 

7.         

Posiedzenie plenarne RP dla uczniów klas III po gimnazjum

28.04.2022r.

Godz. 16.00   czwartek

 

 

 

8.         

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach III po gimnazjum

29.04.2022 r. 

Godz. 16.00    piątek

 

 

 

9.         

Egzamin maturalny - część pisemna i ustna

od 4.05.2022r do 23.05.2022r.

 

 

 

10.      

Próbna matura dla klas trzecich po szkole podstawowej

Maj 2022r.

 

 

 

11.      

Poinformowanie uczniów klas I , II  i III po szkole podstawowej o przewidywanych ocenach końcowych

do 20.05.2022r.   piątek

 

 

 

12.      

Piąte spotkanie z rodzicami uczniów klas I , II i III po szkole podstawowej

24.05.2021 r.

wtorek godz. 17.00

Ze względu na pandemię SARS-COV2 możliwe zmiany

terminu i organizacji na spotkanie zdalne lub w mniejszych grupach podobnie jak we wrześniu 2021 (tj.23,24,25,26.V)

 

 

13.      

Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów o ostatecznych ocenach końcoworocznych 

do 20.06.2022r.

poniedziałek

 

 

 

14.      

Posiedzenie klasyfikacyjne RP dla uczniów klas I, II i III po szkole podstawowej

21.06.2022 r. 

godz. 16.00   wtorek

 

 

 

15.      

Posiedzenie plenarne RP

 23.06 2022 r.

Godz16.00    czwartek

 

 

 

16.      

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

24.06.2022 r.

 godz. 9.15     piątek

Ze względu na pandemię możliwe zmiany organizacji

 

 

Procedury COVID 19

 

Procedury organizacji zajęć w szkole –

Liceum Ogólnokształcącym nr III im Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.

 od 1 września 2020r.

w związku z pandemią covid-19

 

Informacje ogólne.

·         Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub
w izolacji.

·         W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

·         Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwiamy skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

·         Opiekunowie uczniów przybywający do szkoły z ważnych powodów w przestrzeni wspólnej szkoły, zachowują zasady:

1.      1 opiekun z jednym uczniem,

2.      dystansu od kolejnego opiekuna z uczniem min. 1,5 m,

3.      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

·         opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

·         W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). W szkole mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i mogą one przebywać tylko w wyznaczonych obszarach, tj. korytarz na parterze oraz gabinety: dyrektora, wicedyrektora, sekretariat i księgowość. Wszędzie muszą być zapewnione zasady dystansu społecznego.

·         Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia- kontakt
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość- telefon, dziennik elektroniczny. Wychowawcy dopilnowują, by numery telefonów do dzieci i rodziców znajdowały się w dzienniku elektronicznym.

·         Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany  po każdym użyciu w danej grupie. W przypadku innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

·         Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu( pokój obok gabinetu pielęgniarki na I piętrze  budynku fizyki), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

·         W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. W związku z powyższym:

1.      klasy rozpoczynają i kończą zajęcia o różnych godzinach ( plan lekcyjny);

2.      po zakończeniu lekcji, pomimo otwarcia drzwi i okien w celu wietrzenia klasy ( co wskazane jest również podczas zajęć, jeśli pogoda na to zezwala) uczniowie pozostają w klasie, wychodzą tylko do toalety lub w innej ważnej sprawie lub po to, by zmienić pracownię, tak by na korytarzach przebywało jak najmniej uczniów;

3.      zajęcia wf w miarę możliwości odbywają się na świeżym powietrzu. Ponieważ są trzy sale sportowe, więc należy pilnować, by w dużej hali miała zajęcia tylko jedna grupa lub dwie małe
w odległych częściach hali;

·         Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

·         Zaleca się noszenie maseczek lub przyłbic podczas zajęć lekcyjnych ( do decyzji ucznia i nauczyciela), ale nakazuje się noszenie tych środków ochrony podczas przemieszczania się korytarzami szkolnymi podczas przerw lekcyjnych oraz w toaletach.

·         Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

·         Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie lub we własnej szafce w szatni. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

·         W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

·         Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

·         Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

·         Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

·         Dla bezpiecznego korzystania  z szatni, pracownik obsługi będzie wpuszczał do niej nie więcej niż 20 osób, pozostałe osoby wchodzą do szatni sukcesywnie po wyjściu poprzednich. Należy dopilnować, by uczniowie wchodzili jednym, a wychodzili drugim wyjściem oraz  umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.

·         Ewentualne zajęcia pozalekcyjne odbywające się w szkole, należy ustalić z dyrektorem szkoły,  by upowszechnić zasady ich realizacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

·         Z biblioteki szkolnej może korzystać jednocześnie max. 5 osób (pozostałe czekają na wejście przed drzwiami)  oraz może też przebywać tam po jednej osobie przy każdym komputerze. Należy zachować okres  2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Należy też zapewnić dezynfekcje rąk dla osób wchodzących do biblioteki.

·         Osoby, które przebywają w izbie tradycji podczas zastępstwa- siedzą w osobnych ławkach, lub (jeśli jest to niemożliwe)- zastępstwo odbywa się w większej sali lekcyjnej albo na wolnym powietrzu ( jeśli pogoda na to pozwala)

·         Pielęgniarka szkolna, ustala i przedstawia dyrektorowi szkoły oraz upowszechnia zasady korzystania
z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

·         Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

·         Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

·         Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

·         Przeprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

·         Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

·         W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,
a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk
instrukcje dezynfekcji.

·         Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu- pracownicy obsługi.

·         Maszyna do sprzedaży napojów powinna być dezynfekowana przez pracownika obsługi po każdej przerwie.

·         Osoby, które na terenie szkoły będą  używać masek lub rękawic jednorazowych, muszą je wyrzucać do specjalnie oznaczonego w tym celu pojemnika- kosza na śmieci . https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

·         Toalety i korytarze szkolne oraz inne miejsca pobytu uczniów podczas przerw musza być dezynfekowane po każdej przerwie oraz po skończonych zajęciach w szkole.

Gastronomia

·         Korzystanie ze sklepiku szkolnego powinno odbywać się zgodnie z warunkami sanitarno-higienicznymi. 
W sklepiku może przebywać jednocześnie 3 osób, a spożywanie zakupionego posiłku musi się odbywać na korytarzu, w sali lekcyjnej lub na wolnym powietrzu ( jeśli pogoda na to zezwala) ale z zachowaniem dystansu społecznego . Urządzenia, klamki, blaty… w sklepiku szkolnym muszą być dezynfekowane po każdej przerwie.

·         W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

·         Do pracy w szkole  mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

·         W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które sprawiają, że osobę taką zalicza do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

·         Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażyć w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych- pokój obok gabinetu pielęgniarki w budynku fizyki na I piętrze.

·         Pracownicy szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

·         W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

·         Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

·         W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

·         W razie wystąpienia zakażenia ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie
w pomieszczeniach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

·         Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

 Dodatkowe zasady pracy szkoły w okresie tzw. „kwarantanny powakacyjnej”

·         Wprowadza się tzw. kwarantannę powakacyjną na okres jednego miesiąca po wakacjach letnich i w razie dalszego trwania pandemii na okres jednego miesiąca po feriach zimowych.

·         W tym czasie obowiązuje nauka w stałych salach lekcyjnych przypisanych każdej klasie. Zmiana sali możliwa jest tylko przy podziale na grupy ( np. językowe, informatyczne, oraz inne, ale tylko w  podziale grupowym i będzie się odbywać wg ustalonego harmonogramu ( salę  zmienia tylko jedna grupa)

·         Po każdej zmianie sali przez grupę uczniów jest ona dezynfekowana przed przyjęciem następnej grupy.

·         Opuszczanie sal lekcyjnych podczas przerw jest dozwolone tylko w celach:

1.      Wyjścia do toalety

2.      Wyjścia na zewnątrz budynku

3.      Konieczności zmiany sali

Poza salą uczniowie poruszają się w maseczkach z zachowaniem dystansu społecznego.

  Dodatkowe zasady pracy podczas ogłoszenie powiatu ostrowieckiego strefą żółta lub czerwoną

·         Podczas ogłoszenia powiatu ostrowieckiego strefą żółtą obowiązują zasady takie, jak podczas kwarantanny powakacyjnej oraz wprowadza się noszenie maseczek lub przyłbic również podczas zajęć lekcyjnych.

 

·         Podczas ogłoszenia powiatu ostrowieckiego strefą czerwoną szkoła przechodzi na pracę zdalną.